Jodhpur Nagar Nigam (Nagriya shetra) Viniyam 2015, AMENDMENT 2016